Aanvraag verlof

Leerlingen hebben vakantie volgens het jaarlijkse, regionaal vastgestelde vakantierooster. Het vrijgeven voor vakantie - buiten het vastgestelde vakantierooster -  staat de wet (behoudens bijzondere omstandigheden) niet toe.

De omstandigheden waaronder verlof mag worden gegeven, zijn de volgende:

  • De 'specifieke aard van het beroep' van de ouder(s) maakt dat het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan. Indien dit het geval is, kan voor maximaal 10 schooldagen verlof worden aangevraagd bij de directeur van de school. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
  • Er is sprake van zogenoemde 'gewichtige omstandigheden'. Hierbij moet gedacht worden aan verhuizing, huwelijk of huwelijksjubilea in de naaste familie, overlijden van familie.

Denkt u in aanmerking te komen voor verlof wegens uitzonderlijke omstandigheden, dan kunt u een verzoek hiertoe indienen bij de directeur via het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier dient twee maanden voor de aangevraagde verlofdatum te worden ingeleverd. 

Bij ongeoorloofd wegblijven van school zal de leerplichtambtenaar worden ingelicht.