Identiteit

De St. Jozefschool is aangesloten bij WSKO (Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs). Onder identiteit verstaan we bij WSKO het antwoord op de vraag ‘Wie zijn we? Waar staan we voor? Waar herken je een WSKO-school aan?’. We vatten identiteit dus breed op. Waar we voor staan is terug te vinden in ons strategisch beleidsplan.
Onze identiteit geeft onze organisatie kleur, zowel naar binnen toe (ouders, professionals, leerlingen) als naar buiten toe in samenwerkingen en partnerschappen. We zijn er trots op onze eigenheid als katholieke organisatie te mogen delen en uitstralen en daarmee samenwerkingen en partnerschappen te verrijken!
De St. Jozefschool staat open voor elk kind, ongeacht zijn culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Uitgangspunt voor ons onderwijs zijn de katholieke normen en waarden. Deze normen en waarden willen we de kinderen aanreiken om houvast te bieden in het dagelijks leven. We stellen ons ten doel dat onze leerlingen zich deze normen en waarden eigen maken en hiernaar gaan leven.
Het team van de St. Jozefschool probeert een stimulerend en motiverend voorbeeld te zijn in het naleven van deze normen en waarden. Met het hanteren van deze normen en waarden ontstaat een goed pedagogisch klimaat, zodat de leerlingen goed in hun vel zitten. Een optimaal pedagogisch klimaat zorgt voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling, een absolute voorwaarde voor een goede ontwikkeling van kennis en vaardigheden. De praktische invulling van onze identiteit staat beschreven in de schoolgids.

 

Identiteit en goed burgerschap

In de catecheselessen, maar ook in de andere vakken, zoals de zaakvakken, komen burgerschaphema’s aan de orde. De katholieke normen en waarden in relatie tot mens en maatschappij komen in de catecheseprojecten expliciet aan bod. Thema’s als mensenrechten, vrede en veiligheid, emancipatie, duurzaamheid, respect, discriminatie, burgerzin, burgerrechten en -plichten komen zowel aan bod in de methodes van de zaakvakken als in de wekelijkse uitzendingen van het TV-.weekjournaal, in de dagelijkse afleveringen van Het Jeugdjournaal en in de methode van begrijpend lezen Nieuwsbegrip.