Identiteit

De St. Jozefschool is aangesloten bij WSKO (Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs). Onder de overkoepelende kernwaarden Vertrouwen, Eigenaarschap en Vooruitgang, bereiden wij onze leerlingen voor op de huidige samenleving, waarin begrippen als respect, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid centraal staan. 

Bij de St. Jozefschool staan we open voor elk kind, ongeacht zijn culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Uitgangspunten voor ons onderwijs zijn de christelijke normen en waarden. Voor een goed pedagogisch klimaat, reiken wij de kinderen deze normen en waarden aan. Wij stellen ons als doel dat kinderen zich deze normen en waarden eigen maken en ernaar gaan leven zodat ze houvast bieden in het dagelijks leven.

Als basisschool zijn wij mede verantwoordelijk voor het aanleren van normen en waarden die leiden tot goed burgerschap.  In catecheselessen, maar ook in de andere vakken komen thema’s als mensenrechten, vrede en veiligheid, emancipatie, duurzaamheid, respect, etc. aan bod. We kijken regelmatig met de kinderen naar uitzendingen van het jeugdjournaal en de thema’s komen vaak voor in de methode van begrijpend lezen Nieuwsbegrip.

Lees meer over onze identiteit in het schoolplan