Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Deze raad bestaat uit een aantal personeelsleden (leerkrachtgeleding) en ouders van kinderen op school (oudergeleding). Via de medezeggenschapsraad praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit vier leden verdeeld over personeel en ouders. De leden worden gekozen en nemen zitting voor drie jaar. Na deze periode kan een lid zich weer verkiesbaar stellen.

  • Oudergeleding: Arianne Thijs (voorzitter) en Wendy van Roon
  • Leerkrachtgeleding: Henrike Heijboer en Chantal Voogt.

Contact

De oudervereniging (OV) en medezeggenschapsraad van de St. Jozefschool hebben onderling contact. Mochten er onderwerpen zijn waarover de MR graag uw mening hoort, dan zal dit via Parro of de contactouders van de klassen worden geïnventariseerd. Andersom kunt u zaken die interessant zijn voor de MR ook aangeven bij een lid van de OV. Mocht u vragen of suggesties hebben voor de MR of een vergadering willen bijwonen, neem dan contact met ons op via jozefschool.schipluiden.mr@wsko.eu

Vergaderingen

Er wordt ongeveer een keer per twee maanden vergaderd door de MR. De directeur (Roxanne Rijneveen) sluit hier regelmatig bij aan. De St. Jozefschool is onderdeel van WSKO (Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs). Het bestuur heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hieronder vindt u meer informatie hierover. De GMR praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. Zo’n acht keer per jaar neemt een lid van onze MR als afgevaardigde van de St. Jozefschool deel aan een vergadering van de GMR.

De rechten van de MR

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school. Deze doelstellingen kunnen dus alleen met instemming door de MR worden opgesteld of gewijzigd. Ook bij bijvoorbeeld fusieplannen, het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen, heeft de directie instemming van de MR nodig. De MR heeft het recht de directie te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, de aanstelling of het ontslag van leerkrachten en over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Naast het instemmingsrecht en adviesrecht, heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit wil zeggen dat de MR zelf met voorstellen kan komen over onderwerpen die de school aangaan. De directie beslist wat er gebeurt met het voorstel.